Logo Young Foodpolicy

Lidmaatschapsreglement

Algemeen

 • Dit lidmaatschapsreglement van Young Foodpolicy is bindend voor alle leden van het netwerk.
 • Young Foodpolicy is een besloten netwerk van vooruitstrevende young professionals uit de Nederlandse foodsector dat zich richt op de vertaling naar het productassortiment van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen.
 • Young Foodpolicy kent een Raad van Advies, bestaande uit maximaal 10 leden van het netwerk. Onder voorzitterschap van Frits Kremer bewaakt de Raad de kwaliteit van de bijeenkomsten, beslist hij over toelating van nieuwe leden en ziet hij toe op naleving van de gedragscode. 
 • Young Foodpolicy is een dienst van FoodnetNL te Malden te Nijmegen dat de organisatie verzorgt en de ledenadministratie voert.
 • Young Foodpolicy maakt deel uit van de community Foodnet.nl - The voice of CSR in food.

Kandidaat-leden

 • Hebben een hogere opleiding genoten op HBO- of universitair niveau of beschikken over een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
 • Hebben minimaal een jaar werkervaring en zijn 25-40 jaar jong (een begrenzing waarvan in voorkomende gevallen kan worden afgeweken).
 • Bekleden een functie waarin zij - direct of indirect - binnen hun bedrijf of organisatie invloed uitoefenen op de besluitvorming rond verduurzamingsprocessen.
 • Zijn actief op zoek naar mogelijkheden om maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen op marketing- en commerciële doelstellingen te betrekken.
 • Willen niet alleen leren van de ander, maar omgekeerd ook aan diens ontwikkeling bijdragen (‘halen’ en ‘brengen’).
 • Delen het uitgangspunt dat alleen op basis van wederkerigheid een betekenisvol debat ontstaat waarin daadwerkelijk verdieping van inzicht optreedt.

Lid worden

 • Het lidmaatschap staat in principe open voor elke young professional die werkzaam is in een relevante functie binnen de foodbranche.
 • Ook personen buiten de eigenlijke foodsector kunnen lid worden, mits hun werk gerelateerd is aan voedselproductie en -distributie.
 • Uitgesloten van lidmaatschap zijn personen die zich beroepshalve bezighouden met activiteiten gericht op de werving en selectie van personeel.
 • Lid worden van Young Foodpolicy kan op twee manieren. 
 1. Je wordt uitgenodigd lid te worden door een van de leden van de Raad van Advies
 2. Je meldt je op eigen initiatief aan bij het secretariaat (secretariaat@youngfoodpolicy.nl) voor toelating door de Raad.
 • De toelatingsprocedure vindt in beslotenheid plaats. Toegelaten personen worden uitsluitend op de hoogte gesteld van de uitkomst van de procedure, niet van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. Indien een persoon wordt uitgenodigd voor het lidmaatschap door een lid van de Raad van Advies, is daar al een ballotage aan voorafgegaan.
 • Het lidmaatschap is een feit zodra het inschrijfformulier op deze website door een toegelaten kandidaat is verstuurd.

Lid zijn

 • Het lidmaatschap van Young Foodpolicy is een persoonsgebonden bedrijfslidmaatschap.
 • Bij verhindering is ter vervanging altijd een collega van gelijkwaardig niveau welkom op de bijeenkomst.
 • Leden mogen altijd kosteloos een geïnteresseerde collega meenemen naar een bijeenkomst, met een maximum van twee personen en na tijdig overleg met het secretariaat van Young Foodpolicy (secretariaat@youngfoodpolicy.nl).
 • Leden die verhinderd zijn om zelf een bijeenkomst bij te wonen, melden zich tijdig af, en een eventuele vervanger tijdig aan, bij het secretariaat.
 •  Leden zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode.

Duur van het lidmaatschap/opzegtermijn

 • Het lidmaatschapsjaar van Young Foodpolicy loopt van 1 september t/m 31 augustus.
 • Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een jaar verlengd, tenzij voor 1 juli via een e-mail aan het secretariaat is opgezegd.
 • Opzeggingen na 30 juni voor het volgende lidmaatschapsjaar worden onder geen beding geaccepteerd, met welke argumentatie (bijvoorbeeld zwangerschap, promotie, overplaatsing, verandering van werkgever, ziekte of ontslag) dan ook.
 • Als niet voor 1 juli is opgezegd bestaat te allen tijde de verplichting tot betaling van de contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar.
 • De jaarcontributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, te voldoen door het bedrijf of de organisatie waar het lid werkt. Restitutie achteraf van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.
 • Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt contributie naar rato van het aantal resterende bijeenkomsten.
 • In geval van buitengewone omstandigheden zoals een crisis- of oorlogssituatie, een endemie, epidemie of pandemie, of wanneer de gezondheid en/of veiligheid van onze leden en de organisatoren anderszins niet kan worden gewaarborgd, kunnen fysieke bijeenkomsten worden verplaatst en/of vervangen door digitale bijeenkomsten. 
 • Overdracht van het lidmaatschap gedurende het lidmaatschapsjaar op een collega is mogelijk, mits die collega het inschrijfformulier op deze website invult en verstuurt.