Logo Foodpolicy

Gedragscode

Voor de leden van Foodpolicy geldt een gedragscode, die deels betrekking heeft op het besloten karakter van de activiteiten binnen het netwerk, en deels op verplichtingen die voortvloeien uit mededingingswetgeving. De gedragscode omvat de hieronder weergegeven artikelen.


Artikel I

Het is leden niet toegestaan vertrouwelijke informatie, opgedaan tijdens activiteiten van Foodpolicy, te delen met niet-leden. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van contacten met de media.


Artikel II

Deelname aan activiteiten die door Foodpolicy worden georganiseerd geschiedt altijd op vrijwillige basis. Eventuele aanbevelingen of adviezen die voortkomen uit activiteiten zijn niet meer dan dat: ieder lid van Foodpolicy behoudt te allen tijde de vrijheid om in elk opzicht zijn eigen beleid te bepalen.


Artikel III

Foodpolicy entameert geen activiteiten waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat zij een mededingingsbeperkend karakter hebben. Indien tijdens activiteiten mogelijk mededingingsbeperkende onderwerpen worden besproken, dienen deelnemers een waarschuwing uit te spreken en deze besprekingen te laten stopzetten. Als een dergelijke waarschuwing wordt genegeerd, dienen deelnemers de activiteit te staken. Indien de activiteit een vergadering betreft, dienen deelnemers zich ervan te vergewissen dat hun vertrek in de notulen of besluitenlijst wordt vastgelegd. De notulen of besluitenlijst worden aan de deelnemers toegezonden.


Artikel IV

Buiten de activiteiten mogen leden evenmin concurrentiegevoelige onderwerpen bespreken met andere leden en/of concurrenten, noch - mondeling dan wel schriftelijk - aanbevelingen of mededelingen doen die een mededingingsbeperkend karakter dragen. Leden mogen geen afspraken maken met derden die de werking van de markt verstoren, en dienen zich in ieder geval te onthouden van dergelijke afspraken namens Foodpolicy. Leden mogen geen stukken opstellen of verspreiden met een concurrentiebeperkende inhoud.


Artikel V

Leden zijn verplicht elke inbreuk op deze gedragscode (ook twijfelgevallen) voor te leggen aan de Raad van Advies van Foodpolicy. Als de bespreking van het voorval tot de conclusie leidt dat er inderdaad sprake is van een mogelijk mededingingsbeperkende gedraging, zal Foodpolicy zich hiervan door middel van een besluit van de Raad van Advies distantiëren. Bij een verschil van mening tussen de Raad van Advies en betrokkenen geeft het oordeel van de Raad van Advies de doorslag.